Διαταραχές Λόγου

Διαταραχές Λόγου

Φωνολογική Διαταραχή

Δυσκολία στην αναγνώριση και διαφοροποίηση κάποιων ήχων με αποτέλεσμα τη λανθασμένη παραγωγή τους. Μεμονωμένα οι ήχοι αυτοί μπορούν να παραχθούν σωστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και κατά τη διάρκεια της ομιλίας. π.χ “ φέλω ” αντί  για “ θέλω ”,  “ βώρο ” αντί για  “ δώρο ”.

 

Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας

Δυσκολία στην προφορική έκφραση ενώ η κατανόηση του λόγου είναι αντίστοιχη της ηλικίας του παιδιού. Αν το παιδί είναι στη σχολική ηλικία, οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν και τη γραπτή έκφραση. π.χ δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων αντί να πει  “ κρεβάτι ” λέει “ αυτό που κοιμόμαστε ”, δυσκολία στην έναρξη ή διατήρηση συζήτησης, δυσκολία στη σύνταξη προτάσεων.

 

Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας

Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου και κατ’ επέκταση και στην προφορική έκφραση. Η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί το λόγο είναι μικρότερη της ηλικίας του με αποτέλεσμα να παρουσιάζει περιορισμένο λόγο. π.χ δυσκολία στην εκτέλεση εντολών, δυσκολίες μνήμης, δυσκολίες κατάκτησης νέου λεξιλογίου.