Διαταραχές

Διαταραχές

ΟΜΙΛΙΑΣ

Διαταραχή Άρθρωσης

Δυσκολία στη σωστή παραγωγή  κάποιων  ήχων της ομιλίας. Η δυσκολία επιμένει και μετά την τυπική ηλικία κατάκτησης του ήχου – φωνήματος και τα λάθη είναι σταθερά  π.χ “ θάκα” αντί για “σάκα”,  “λόζα” αντί για “ρόδα”.

 

Δυσπραξία

Δυσκολία στον προγραμματισμό, το συντονισμό και την ακριβή εκτέλεση των κινήσεων των αρθρωτών. Τα λάθη που παρουσιάζονται είναι αρθρωτικά και ασταθή (δηλαδή την ίδια λέξη μπορεί να την πει κάθε φορά με άλλο τρόπο). Η ομιλία συχνά είναι δυσνόητη, παρόλο που η σύνταξη και η γραμματική μπορεί να είναι σωστά.

 

Δυσαρθρία

Διαταραχή της ομιλίας εξαιτίας βλάβης στους μύες ή τα νεύρα των οργάνων  της άρθρωσης.

 

Διαταραχές φώνησης

Διαταραχή φωνής είναι η οποιαδήποτε αλλοίωση στα τρία χαρακτηριστικά της φωνής: ύψος, ένταση και ποιότητα φωνής. Μια διαταραχή φωνής μπορεί να συνοδεύεται από πόνο, δυσκολία ή κούραση κατά την ομιλία.

 

Διαταραχές ροής

Ο τραυλισμός αποτελεί μία διαταραχή της ομαλής ροής της ομιλίας. Μπορεί να εμφανιστεί επίκτητα ή αναπτυξιακά. Η αναπτυξιακή μορφή της διαταραχής αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή τραυλισμού.

ΛΟΓΟΥ

Φωνολογική Διαταραχή

Δυσκολία στην αναγνώριση και διαφοροποίηση κάποιων ήχων με αποτέλεσμα τη λανθασμένη παραγωγή τους. Μεμονωμένα οι ήχοι αυτοί μπορούν να παραχθούν σωστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και κατά τη διάρκεια της ομιλίας. π.χ “ φέλω ” αντί  για “ θέλω ”,  “ βώρο ” αντί για  “ δώρο ”.

 

Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας

Δυσκολία στην προφορική έκφραση ενώ η κατανόηση του λόγου είναι αντίστοιχη της ηλικίας του παιδιού. Αν το παιδί είναι στη σχολική ηλικία, οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν και τη γραπτή έκφραση. π.χ δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων αντί να πει  “ κρεβάτι ” λέει “ αυτό που κοιμόμαστε ”, δυσκολία στην έναρξη ή διατήρηση συζήτησης, δυσκολία στη σύνταξη προτάσεων.

 

Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας

Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου και κατ’ επέκταση και στην προφορική έκφραση. Η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί το λόγο είναι μικρότερη της ηλικίας του με αποτέλεσμα να παρουσιάζει περιορισμένο λόγο. π.χ δυσκολία στην εκτέλεση εντολών, δυσκολίες μνήμης, δυσκολίες κατάκτησης νέου λεξιλογίου.

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΦΑΣΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ (ΔΥΣΦΑΓΙΑ)